La pentinadora forma part de la filatura d’estam o de llana pentinada i té per objectiu aconseguir una metxes amb fibres llargues, eliminant les fibres de mida curta. La metxa així obtinguda permet l’obtenció de fils de major qualitat i finura destinats a teixits de més qualitat.

La pentinadora s’alimenta de les metxes produïdes en el gil. La metxa obtinguda es torna a processar en el gil abans de pasar a la contínua de filar. Les metxes passen a través d’unes pintes que posen en paral·lel les fibres de llana i una pinça les estira de forma que les fibres curtes són arrossegades per un cilindre amb pues. Aquestes són rebutjades i depositades apart. Reben el nom de borra i se les reprocessa en la filatura de carda o assortiment.

Les metxes d’entrada són estirades per un sistema de cilindres dentats i es paral·lelitzen per entrar al camp d’agulles on es procedirà al pentinat. Una pinça estira la el conjunt de metxes per fer-les avançar, alhora que proporciona certa tensió a les fibres. Les fibres curtes que no passen el camp d’agulles són arrossegades per un cilindre amb pues que les rebutja en un recipient apart. El conjunt de metxes de l’entrada es condensen en una única que es recull en un bot.

La metxa així obtinguda està constituïda per fibres en paral·lel però esglaonades entre elles per tal de mantenir la seva cohesió.