La intervenció dels governs en les regulacions laborals va generar lleis de mínims per tal de mantenir els equilibris per mantenir la pau social entre els interessos dels amos i dels obrers. De la fàbrica Aymerich, Amat i Jover es disposa del Reglament interior, de l’any 1918, en el qual en 13 articles es detallen les clàusules que regeixen les condicions de treball dels obrers i les obreres.

Durant molts anys la retribució del salari va ser setmanal i sempre en pessetes. Els tipus de treball que requeria la indústria tèxtil llanera eren molt diversos, des de peó a oficial. Els salaris variaven en funció de la categoria laboral.

Els salaris no quedaven al marge de la consideració i la funció social que s’atribuïa a les dones ‎—fer-se càrrec de la llar i dels fills‎—, i per això tenien la consideració de complement del que cobrava el cap de família.

A continuació, es pot consultar la taula salarial dels treballadors i les treballadores l’any 1920 amb els salaris expressats en pessetes.

Salaris dels obrers i obreres en les diferents seccions de la fàbrica

Sorteig

 • Dones talladores – 21,50 ptes. per setmana
 • Dones classificadores – 23 ptes. per setmana
 • Peons – 33 ptes. per setmana

Rentadors de llana

 • Oficials – 41 ptes. per setmana
 • Peons – 37 ptes. per setmana

Filatura de carda

 • Emborradora – 30 ptes. per setmana
 • Repassadora – 33 ptes. per setmana
 • Carda – 36 ptes. per setmana
 • Vigilador de 2 selfactines – 36 ptes. per setmana
 • Peó – 32 ptes. per setmana

Filatura d’estam

 • Metxera – 23 ptes. per setmana
 • Preparació – 27 a 31 ptes. per setmana
 • Filador – 52 ptes. per setmana
 • Nuador – 40 ptes. per setmana
 • Rodeteres – 26 ptes. per setmana
 • Contínua de filar – 30 ptes. per setmana

Teixits

 • Ordidores – 33 ptes. per setmana
 • Ajudantes – 28 ptes. per setmana
 • Passadores – 35 ptes. per setmana
 • Nuadores – 32 ptes. per setmana
 • Cosidores – 27 ptes. per setmana
 • Esborradores – 24 ptes. per setmana
 • Teixidors – 48 ptes. per setmana
 • Teixidores – 31 ptes. per setmana

Tints i acabats

 • Oficials – 41 ptes. per setmana
 • Nois i dones – 19 a 24 ptes. per setmana
 • Peons – 37 ptes. per setmana

Preus establerts el 7 d’abril de 1920 per l’Institut Industrial de Terrassa Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Junta de Reformes Socials