El vapor és el fluid intermediari entre l’energia del carbó i la màquina de vapor. La combustió del carbó genera la calor necessària per provocar l’evaporació de l’aigua. El vapor a alta temperatura i alta pressió s’acumula en la caldera i proporciona la pressió per provocar el moviment de la màquina de vapor.

La màquina de vapor actua de motor únic per a tota la fàbrica. A través d’un sistema d’embarrats, politges i corretges es transmet l’energia mecànica a les màquines tèxtils de la fàbrica.

El vapor s’expandeix com un gas a l’interior del cilindre de la màquina i empeny l’èmbol o pistó per convertir l’energia del vapor en energia mecànica que mou la biela, la roda d’inèrcia i les màquines tèxtils.

Per millorar el rendiment energètic del sistema, el vapor que ja ha lliurat la seva energia a la màquina de vapor torna a la caldera, a una temperatura inferior, formant un circuit tancat. Per retornar-lo a la caldera, passava en primer lloc pel condensador, just a sota de la màquina de vapor, i després per una piscina.