En les màquines emprades en la indústria tèxtil trobem dos mecanismes diferents de transformació del moviment: